Трговац 1. разред

 

Р.бр. Предмет Назив уџбеника Име аутора Издавачка кућа Место Година издања
1. Српски језик и књижевност Читанка за 1. разред са књижевнотеоријским појмовима

Босиљка Милић и Љиљана Николић

 

ЗУНС Београд 2011.
2. Страни језик први-Е Headway, elementary level Liz and John Soars Oxford University Press Oxford 2012
3. Физичко васпитање - - - - -
4. Математика Математика за 1. разред средње школе Др Радивоје Деспотовић, др Ратко Тошић, др. Бранимир Шешељ Завод за издавање уџбеника Београд 2012.
5. Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика за 1. Разред средње школе Др Никола Клем Завод за уџбенике Београд 2011
6. Историја Историја за први разред трогодишњих стручних школа Данило Шаренац Завод за уџбенике Београд 2018.
7. Хемија Хемија, за први разред средње школе Радивој Николајевић Завод за уџбенике Београд 1998.
8. Основи трговине Основи трговине за први разред трговинске школе образовни профил трговац

Стипе Ловрета

Горан Петковић

Завод за уџбенике Београд 2015.
9. Техника продаје и услуге купцима Техника продаје и услуге купцима, за први разред трговинске школе - образовни профил трговац Горан Петковић, Славица Божић Завод за уџбенике Београд 2016.
10. Пословна комуникација Пословна комуникација, за први разред трговачке школе Зорица Костић Завод за уџбенике Београд 2015.
11. Познавање робе - - - - -
12. Практична настава Дневник за практичну наставу, за I разред трговинске школе – образовни профил трговац Славица Божић, Гордана Вујошевић, Марица Кнежевић Завод за уџбенике Београд 2009.
13. Грађанско васпитање Приручник за грађанско васпитање за први разред средње школе Група аутора Министарство просвете и спорта Београд 2009.
14. Верска настава - - - - -