I-02/2019 извођење радова на санацији и адаптацији кабинета за образовни профил конобар

Одлука о измени уговора о јавној набавци Радови на санацији и адаптацији кабинета за образовни профил конобар у Економско-трговинској школи у Кикинди бр. ЈН I -02/2019

преузми

 

Обавештење о закључењу уговора  за Извођење радова на санацији и адаптацији кабинета за образовни профил конобар у Економско-трговинској школи у Кикинди бр. ЈН I -02/2019

преузми

 

Одлука о додели уговора за Извођење радова на санацији и адаптацији кабинета за образовни профил конобар у Економско-трговинској школи у Кикинди бр. ЈН I -02/2019

преузми

 

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)

 

ЕКОНОМСKO-ТРГОВИНСКА ШКОЛА КИКИНДА

објављује

 

П О З И В

ЗА П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д А

 

за Јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности - извођење радова на санацији и адаптацији кабинета за образовни профил конобар у Економско-трговинској школи у Кикинди бр. ЈН I -02/2019

 

Предмет јавне набавкeизвођење радова на санацији и адаптацији кабината за образовни профил конобар у Економско-трговинској школи у Кикинди (назив и ознака из ОРН: грађевински радови-45000000.

 

Предмет јавне набавке није обликован је по партијама.

 

Критеријум за избор најповољније понуде је «најнижа понуђена цена».

 

Конкурсна документација може се преузети у року од 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет адреси Економско-трговинске школе: http://ekonomskaki.edu.rs/

 

Право учешћа имају сви понуђачи, који испуњавају обавезне услове из чл. 75. и чл. 76. Закона о јавним набавкама Сл. гласник РС» бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015), а који доставе тражене доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама.

 

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом.

 

Понуђачи су обавезни да понуде са документима наведеним у конкурсној документацији доставе поштом или лично до 13.05.2019. године до 10 часова, на адресу: Економско-трговинска школа, Доктора Зорана Ђинђића 7, 23300 Кикинда. Са назнаком: «НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА за јавну набавку мале вредности-извођење радова на санацији и адаптацији кабината за образовни профил конобар у Економско-трговинској школи у Кикинди бр. ЈН I-02/2019». На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е-маил адресу, као и име особе за контакт. Понуде које пристигну на дату адресу или буду предате на писарници наручиоца после истека рока сматраће се неблаговремене и као такве се неће разматрати. Уколико последњи дан неких од рокова наведених у овом позиву истиче на дан који је нерадан, као последњи дан рока ће се сматрати први следећи радни дан.

 

Јавно отварање понуда извршиће се 13.05.2019. године у 11,00 часова у просторијама Економско-трговинске школе у Кикинди. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре отварања понуда.

 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

 

Неблаговремене и неприхватљиве понуде неће бити разматране односно биће одбијене.

 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из чл. 107. Закона о јавним набавкама.

 

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних 6 месеци.

 

Контакт особа за преузимање конкурсне документације и остале информације је тел: 0230/422 023, за све остале информације контакт особа је Томислав Бартолић, тел.0230/422 023.

 

Преузмите документацију:

Позив

Конкурсна документација