I-01/2019 РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ КАБИНЕТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОНОБАР

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Kикинда, Доктора Зорана Ђинђића бр. 7

www.ekonomskaki.edu.rs

објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о обустави поступка јавне набавке

бр. I-01/2019

 

  1. 1. Врста наручиоца: Економско-трговинска школа, Кикинда
    1. Предмет јавне набавке :РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ КАБИНЕТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОНОБАР

Назив и ознака из ОРН: грађевински радови-45000000

  1. Процењена вредност: 1.666.666,67 динара без ПДВ
  2. Број примљених понуда и подаци о наручиоцима: 0
  3. Разлог за обуставу поступка:Нема приватљиве понуде
  4. Када ће поступак бити поново спроведен: Након доношења Одлуке о покретању поступка.

 

 

 

На основу чланa 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015)
ЕКОНОМСKO-ТРГОВИНСКА ШКОЛА КИКИНДА
објављује


П О З И В
ЗА П О Д Н О Ш Е Њ Е П О Н У Д А


за Јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности - извођење радова на санацији и адаптацији кабинета за образовни профил конобар у Економско-трговинској школи у Кикинди бр. ЈН I 01/2019
Предмет јавне набавкe –извођење радова на санацији и адаптацији кабината за образовни профил конобар у Економско-трговинској школи у Кикинди (назив и ознака из ОРН: грађевински радови-45000000.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Критеријум за избор најповољније понуде је «најнижа понуђена цена».
Конкурсна документација може се преузети у року од 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет адреси Економско-трговинске школе: http://ekonomskaki.edu.rs/
Право учешћа имају сви понуђачи, који испуњавају обавезне услове из чл. 75. и чл. 76. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015), а који доставе тражене доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом.
Понуђачи су обавезни да понуде са документима наведеним у конкурсној документацији доставе поштом или лично до 25.04.2019. године до 10 часова, на адресу: Економско-трговинска школа, Доктора Зорана Ђинђића 7, 23300 Кикинда. Са назнаком: «НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА за јавну набавку мале вредности-извођење радова на санацији и адаптацији кабината за образовни профил конобар у Економско-трговинској школи у Кикинди бр. ЈН I01/2019». На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е-маил адресу, као и име особе за контакт. Понуде које пристигну на дату адресу или буду предате на писарници наручиоца после истека рока сматраће се неблаговремене и као такве се неће разматрати. Уколико последњи дан неких од рокова наведених у овом позиву истиче на дан који је нерадан, као последњи дан рока ће се сматрати први следећи радни дан.
Јавно отварање понуда извршиће се 25.04.2019. године у 11,00 часова у просторијама
Економско-трговинске школе у Кикинди. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре отварања понуда.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Неблаговремене и неприхватљиве понуде неће бити разматране односно биће одбијене.
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из чл. 107. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних 6 месеци.
Контакт особа за преузимање конкурсне документације и остале информације је тел: 0230/422-023, за све остале информације контакт особа је Томислав Бартолић, тел.0230/422- 023.

 

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка